ESF Database Convert - Professional 9.2.2

ESF Database Convert - Professional 9.2.2

Easyfrom,Inc. – 31,2MB – Shareware – Windows
This database software allows you to easily and quickly convert between various database formats. It can directly connect to Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Access, Excel, Visual Foxpro, FireBird/InterBase, Paradox, Lotus, dBase, Text and other formats, and convert between these formats (eg: Access to Oracle, Oracle to SQL Server, SQL Server to MySQL, MySQL to PostgreSQL, ... etc). The program offers a simple step-by-step wizard, that allows you to connect to the source database, select the tables, fields, and then convert and copy them to the destination. This edition can save/load conversion as a job file and run convesion job fom command line.

Tổng quan

ESF Database Convert - Professional là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Easyfrom,Inc..

Phiên bản mới nhất của ESF Database Convert - Professional là 9.2.2, phát hành vào ngày 21/02/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/04/2008.

ESF Database Convert - Professional đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 31,2MB.

ESF Database Convert - Professional Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ESF Database Convert - Professional!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Easyfrom,Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại